thank-you

Thank you for signing up to our newsletter.
(Cám ơn bạn đã đăng ký nhận newsletter của chúng tôi.)

An email confirmation has been sent to your email. Please check your Inbox in a few minutes and click on the confirmation link to confirm your subscription.
(Email xác nhận đã được gửi tới địa chỉ email của bạn. Vui lòng check hộp thư trong vài phút tới và nhấn vào link xác nhận để chứng thực.)

Note: Please remember to check your spam folder / junk mail as well if you’re missing the sign up confirmation email.
(Lứu ý: Bạn nhớ kiểm tra hộp thư rác và hộp thư spam để không bỏ qua email xác nhận.)